شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات خدمات نظافت مکانیزه صنعتی کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد شرایط واگذار نمـاید. بدینـوسیله از کلیه متقاضیان توانمند در این زمینه دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ به مدت یک هفته به نشانی سبـزوار – کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین – کارخانه پارس فولاد سبـزوار – امور قراردادهـا مراجعه و یا با تلفن : ۲-۴۴۰۲۴۴۳۱-۰۵۱ تماس بگیرند.

  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.