شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد اکسپنشن جوینت فلزی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی تک مرحله ای خریداری نماید، لذا تنها از تمامی تولیدکنندگان در این خصوص دعوت میشود جهت شرکت و دریافت اطلاعات فنی به آدرس تارنمای این شرکت (spscomplex.ir) مراجعه نموده و پیشنهادات فنی و مالی خود را مطابق با شرایط و اسناد موجود، در پاکات مجزا طی مدت یک هفته کاری پس از تاریخ آگهی به دفتر تهران این شرکت به آدرس: تهران-سعادت آباد-خیابان علامه شمالی-کوچه بیستم غربی( انقطاع) پلاک ۴٣ طبقه دوم ارسال نمایند.

شایان ذکر می باشد عدم ارسال ضمانت نامه توسط شرکت کنندگان سبب حذف از مناقصه خواهد شد.

تلفن : ٢۶٧۴٣۴۶١ -٠٢١ داخلی ١٢۵٠ آقای جباریان

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده استعلام می باشد.