شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد شرایط واگذار نمـاید. بدینـوسیله از کلیه متقاضیان توانمند در این زمینه دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ به مدت یک هفته به نشانی سبـزوار – کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین – کارخانه پارس فولاد سبـزوار – امور قراردادهـا مراجعه و یا با تلفن : ۲-۴۴۰۲۴۴۳۱-۰۵۱ تماس بگیرند.

  • مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.