شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ، بابت درخواست خرید خدماتی ، جذب پیمانکار صنعتی (اجرای سیستم لوله کشی صنعتی پایپینگ ) خود را از طریق فراخوان استعلام قیمت خریداری نماید ،لذا ازتمامی شرکت های مربوطه در این خصوص دعوت می شود جهت شرکت ودریافت اطلاعات فنی به آدرس تارنمایی این شرکت (spscomplex.ir ) مراجعه نموده و پیشنهادات فنی و مالی خود را در یک پاکات مجزاطی مدت یک هفته کاری پس از تاریخ آگهی به دفترتهران شرکت پارس فولاد سبزوار به آرس : تهران خیابان-سعادت آباد -خیابان علامه شمالی -انتهای کوچه بیستم غربی- پلاک۴۳-طبقه دوم ارسال نمایید.

تلفن تماس : ۰۵۱۴۴۰۲۴- داخلی ۴۴۴۴  مسعود دولتی

لازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده استعلام می باشد.