شرکت پارس فوالد سبزوار در نظر دارد خرید انواع پیچ مورد نیاز خود را از طریق فراخوان استعالم قیمت خریداری نماید، لذا از تمامی تامین کنندگان و تولید کنندگان در این خصوص دعوت می شود
ابتدا پیشنهاد فنی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ به آدرس ایمیلی که در انتها ذکر خواهد گردید ارسال و در صورت تائید پیشنهاد فنی پیشنهاد قیمت اقالم ذیل را در پاکت پلمپ شده، حداکثر
تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ به آدرس: تهران– سعادت آباد-خیابان عالمه شمالی- کوچه بیستم غربی ) انقطاع ( پالک ۴۳ طبقه دوم ارسال نمایند.