شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۵٫۰۰۰تن نرمه گندله خود را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از
طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ درج آگهی (به مدت ۵روز) به
آدرس سبزوار کیلومتر ۵۰جاده اسفراین جنب پلیس راه جوین شرکت پارس فولاد سبزوار مراجعه یا با شماره تلفن ۰۵۱-۴۴۰۲۴۴۳۱
(امور قراردادها) تماس حاصل فرمایند.
مبلغ شرکت در مزایده ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال می باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.