شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد انجام امور حمل و نقل داخلی و سرویس رفت و آمد کارخانه خود را (با استفاده از خودرو سواری) از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و توانمند در این زمینه واگذار نماید. لذا از علاقمندان دعوت می شود از تاریخ درج نوبت اول آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد به نشانی : کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن  ۴۴۰۲۴۴۳۳-۰۵۱ مراجعه نمایند.