«آگهی مناقصه»

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خدمات حمل ترکیبی (ریلی-جاده ای) خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و توانمند در این زمینه واگذار نماید. از علاقمندان دعوت می شود با توجه به شرایط زیر، از تاریخ درج آگهی به مدت هفت روز جهت دریافت اسنادمناقصه  به نشانی : کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبـزوار، امور قراردادها تلفن ۴-۰۵۱۴۴۰۲۴۴۳۳ مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

محل اعتبار : نقدی و از محل منابع داخلی کارفرما است.

مدت اجرای کار : ۱۲ ماه شمسی است.

فقط اشخاص حقوقی با سابقه مرتبط در زمینه موضوع مناقصه می توانند در مناقصه شرکت کنند.

داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با تاریخ معتبر) و مجوزهای حمل الزامی است.

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.