آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات تخلیه گندله، شارژ کوره احیـاء مستقیم، بارگیری محصول (آهن اسفنجی) خود بوسیله ماشین آلات (لـودر و کامیون) را از طریق مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد شرایط واگذار نمـاید. بدینـوسیله از کلیه متقاضیان توانمند در این زمینه دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج نوبت اول آگهی (به مدت 7 روز) به نشانی سبـزوار – کیلومتر 50 جاده اسفراین – کارخانه پارس فولاد سبـزوار – امور قراردادهـا مراجعه و یا با تلفن : 4-44024433-051 تماس بگیرند.