*** آگهی مزایده آهن اسفنجی صادراتی ***98/05
شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 20.000تن (قابل افزايش به 40.000تن) آهن اسفنجی را به صورت يکجا
جهت صادرات، به صورت تحويل درب کارخانه (EXW) از طريق مزايده عمومی با مشخصات ذيل به فروش رساند.

Item
No.
DRI Properties Result TEST Method
1 Fe Total% 87.6±0.8 ASTM E246 :2015
2 Fe Metal% 81.0 ±1 ISO16878 : 2016
3 MD% 92.2±1 ————–
4 C% 2.1±0.3 ASTM E 1019-11
5 S% 0.005±0.002 ASTM E 1019-11
6 P% 0.015±0.003 ASTM E 1621
7 Sio2% 2.38±0.2 ASTM E 1621
8 Al2o3% 0.91±0.2 ASTM E 1621
9 Cao% 0.81±0.2 ASTM E 1621
10 Mgo% 3.19±0.2 ASTM E 1621
> 16 11.2 – 16 8 – 11.2 5.6 – 8 < 5.6 mm
0.3% 35.4% 38.8% 15.4% 10.1%

بدينوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت می شود برای دريافت اسناد مزايده، از تاريخ 28مهر (به مدت 10روز) به واحد بازرگانی اين شرکت به نشانی تهران – سعادت آباد – خیابان علامه شمالی – انتهای بیستم غربی – پلاک – 43
شرکت پارس فولاد سبزوار مراجعه نمايند. تلفن : 02126743495