*** آگهی مزایده آهن اسفنجی صادراتی ***۹۸/۰۵
شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۲۰٫۰۰۰تن (قابل افزايش به ۴۰٫۰۰۰تن) آهن اسفنجی را به صورت يکجا
جهت صادرات، به صورت تحويل درب کارخانه (EXW) از طريق مزايده عمومی با مشخصات ذيل به فروش رساند.

Item
No.
DRI Properties Result TEST Method
۱ Fe Total% ۸۷٫۶±۰٫۸ ASTM E246 :2015
۲ Fe Metal% ۸۱٫۰ ±۱ ISO16878 : 2016
۳ MD% ۹۲٫۲±۱ ————–
۴ C% ۲٫۱±۰٫۳ ASTM E 1019-11
۵ S% ۰٫۰۰۵±۰٫۰۰۲ ASTM E 1019-11
۶ P% ۰٫۰۱۵±۰٫۰۰۳ ASTM E 1621
۷ Sio2% ۲٫۳۸±۰٫۲ ASTM E 1621
۸ Al2o3% ۰٫۹۱±۰٫۲ ASTM E 1621
۹ Cao% ۰٫۸۱±۰٫۲ ASTM E 1621
۱۰ Mgo% ۳٫۱۹±۰٫۲ ASTM E 1621
> 16 ۱۱٫۲ – ۱۶ ۸ – ۱۱٫۲ ۵٫۶ – ۸ < 5.6 mm
۰٫۳% ۳۵٫۴% ۳۸٫۸% ۱۵٫۴% ۱۰٫۱%

بدينوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت می شود برای دريافت اسناد مزايده، از تاريخ ۲۸مهر (به مدت ۱۰روز) به واحد بازرگانی اين شرکت به نشانی تهران – سعادت آباد – خیابان علامه شمالی – انتهای بیستم غربی – پلاک – ۴۳
شرکت پارس فولاد سبزوار مراجعه نمايند. تلفن : ۰۲۱۲۶۷۴۳۴۹۵