«آگهی مناقصه»
شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به
پیمانکار واجد شرایط و توانمند در این زمینه واگذار نماید. از علاقمندان دعوت می شود با توجه به شرایط زیر، از تاریخ درج آگهی
تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ جهت دریافت اسناد به نشانی : کیلومتر ۵۰جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها با شماره تماس مستقیم
۰۵۱۴۴۰۲۴۴۳۳ الی ۴ مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.
محل اعتبار : نقدی و از محل منابع داخلی کارفرما است.
مدت اجرای کار : ۱۲ ماه شمسی است.
فقط اشخاص حقوقی با سابقه مرتبط در زمینه موضوع مناقصه می توانند در مناقصه شرکت کنند.
داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با تاریخ معتبر) الزامی است.
سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.