«آگهی مناقصه»
شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای كاركنان خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به
پيمانكار واجد شرایط و توانمند در این زمينه واگذار نماید. از علاقمندان دعوت می شود با توجه به شرایط زیر، از تاریخ درج آگهی
تا تاریخ 1398/08/01 جهت دریافت اسناد به نشانی : كيلومتر 50جاده سبزوار-اسفراین، كارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها با شماره تماس مستقیم
05144024433 الی 4 مراجعه نمایند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 1.000.000.000 ریال است.
محل اعتبار : نقدی و از محل منابع داخلی كارفرما است.
مدت اجرای كار : 12 ماه شمسی است.
فقط اشخاص حقوقی با سابقه مرتبط در زمينه موضوع مناقصه می توانند در مناقصه شركت كنند.
داشتن گواهينامه صلاحيت ایمنی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (با تاریخ معتبر) الزامی است.
سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.