شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد انجام امور سرویس رفت و آمد كارخانه خود را (با استفاده از خودرو مینی بوس) از طریق
مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكار واجد شرایط و توانمند در این زمینه واگذار نماید. لذا از علاقمندان دعوت می شود از
تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1398/07/10جهت دریافت اسناد به نشانی : كیلومتر 50 جاده سبزوار-اسفراین، كارخانه پارس فولاد
سبزوار، امور قراردادها تلفن 05144024434
 مراجعه نمایند