شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ساخت مسجد مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانكار واجد
شرایط و توانمند در این زمينه واگذار نماید. از علاقمندان دعوت می شود در صورت احراز شرایط زیر جهت دریافت اسناد ارزیابی
كيفی از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1398/07/17 جهت دریافت اسناد به نشانی : كيلومتر 50جاده سبزوار-اسفراین، كارخانه پارس
فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن 44024434 051 مراجعه نمایند.

برآورد اوليه : 18.829.591.032 ریال بر اساس فهرست های بهای سال 1398 است.
تعدیل : تعدیل نرخ پيمان مطابق بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی از طرف دولت است.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 950.000.000 ریال است.
محل اعتبار : نقدی و از محل منابع داخلی كارفرما است.
مدت اجرای كار : 12 ماه شمسی است.

شرایط اختصاصی:
– تنها شركت های پيمانكاری (اشخاص حقوقی) كه محل ثبت آنها در استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی و استان
خراسان جنوبی باشد حق شركت در مناقصه را دارند.
– صلاحيت مورد نياز برای شركت در مناقصه، پایه 5 ابنيه و پایه 5 تاسيسات است.
– داشتن گواهينامه صلاحيت ایمنی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی الزامی بوده و هرگونه نامه مبنی بر ثبت نام و یا
گذراندن دوره مورد قبول نيست.
سایر اطلاعات در اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه مندرج است