شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ساخت مسجد مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانكار واجد
شرایط و توانمند در این زمينه واگذار نماید. از علاقمندان دعوت می شود در صورت احراز شرایط زیر جهت دریافت اسناد ارزیابی
كيفی از تاریخ درج آگهی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ جهت دریافت اسناد به نشانی : كيلومتر ۵۰جاده سبزوار-اسفراین، كارخانه پارس
فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن ۴۴۰۲۴۴۳۴ ۰۵۱ مراجعه نمایند.

برآورد اوليه : ۱۸٫۸۲۹٫۵۹۱٫۰۳۲ ریال بر اساس فهرست های بهای سال ۱۳۹۸ است.
تعدیل : تعدیل نرخ پيمان مطابق بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی از طرف دولت است.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.
محل اعتبار : نقدی و از محل منابع داخلی كارفرما است.
مدت اجرای كار : ۱۲ ماه شمسی است.

شرایط اختصاصی:
– تنها شركت های پيمانكاری (اشخاص حقوقی) كه محل ثبت آنها در استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی و استان
خراسان جنوبی باشد حق شركت در مناقصه را دارند.
– صلاحيت مورد نياز برای شركت در مناقصه، پایه ۵ ابنيه و پایه ۵ تاسيسات است.
– داشتن گواهينامه صلاحيت ایمنی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی الزامی بوده و هرگونه نامه مبنی بر ثبت نام و یا
گذراندن دوره مورد قبول نيست.
سایر اطلاعات در اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه مندرج است