شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد از طریق استعلام کتبی، نسبت به اجرای ۱۴واحد پارکینگ خودرو سواری در کارخانه خود اقدام نماید. از کلیه
شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود.

جهت دریافت اسناد به واحد امور قراردادهای این شرکت به نشانی سبزوار، کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین
مراجعه نمایند.

تلفن تماس:

۰۵۱-۴۴۰۲۴۴۳۴