شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و دپوی محصول (آهن اسفنجی) خود بوسیله ماشین آلات (لـودر و کامیون) را از طریق مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد شرایط واگذار نمـاید. بدینـوسیله از کلیه متقاضیان توانمند در این زمینه دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج نوبت اول آگهی (به مدت 7 روز) به نشانی سبـزوار- کیلومتر50 جاده اسفراین – کارخانه پارس فولاد سبزوار- امور قراردادها مراجعه ویا با تلفن: 4-44024433-051 تماس بگیرید.

تاریخ چاپ : سه شنبه 1398/11/08 و شنبه 1398/11/12

روزنامه دنیای اقتصاد