همکارگرامی : باتوجه به اینکه اخذ بازخوردهای واقعی از دوره های آموزشی در بهبود وضعیت آموزش نقش به سزائی دارد واز نتایج بدست آمده در اصلاح محتوا، فرآیند و روش آموزش در دوره های بعدی استفاده می گردد. لذا خواهشمند است سؤالات را به دقت مطالعه و نظر واقعی خود رامشخص کنید