شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد برونسپاری «خدمات کاشت و توسعه، داشت و حفاظت و نگهداری فضای سبز و امور خدماتی و نظافتی»  کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید لذا از علاقمندان دعوت می شود از تاریخ درج نوبت اول آگهی به مدت هفت روز جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قرار دادها مراجعه نمایند. تلفن: ۴-۰۵۱۴۴۰۲۴۴۳۳

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

مدت اجرای کار: یک سال شمسی است.

فقط اشخاص حقوقی با سابقه مرتبط در زمینه مناقصه می توانند در مناقصه شرکت کنند.

داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.