«آگهی مناقصه»

شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خرید شیلنگ فلزی انعطاف پذیر، اکسپنشن جوینت و رابر اکسپنشن مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نماید. از تولید کنندگان و یا تامین کنندگان توانمند در این زمینه دعوت می شود از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 03/02/1399 جهت دریافت اسناد به نشانی : کیلومتر 50 جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن 4-05144024433 مراجعه نمايند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1.500.000.000 ريال است.

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.