شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانكار واجد شرايط و توانمند در این زمینه واگذار نماید. از علاقمندان دعوت می شود با توجه به شرایط زیر، از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 24/01/1399 جهت دریافت اسناد به نشانی : کیلومتر 50 جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن 4-05144024433 مراجعه نمايند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1.000.000.000 ريال است.

محل اعتبار : نقدی و از محل منابع داخلی کارفرما است.

مدت اجرای کار : 12 ماه شمسی است.

فقط اشخاص حقوقی با سابقه مرتبط در زمینه موضوع مناقصه می توانند در مناقصه شرکت کنند.

داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با تاریخ معتبر) الزامی است.

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.