مزایده

/مزایده

مزایده شماره 98/03 (فروش نرمه آهن اسفنجی)

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد [...]